වීඩියෝ -. Shenze Jiamei Screen Printing උපකරණ සමාගම, සීමාසහිත