අපගේ නවීනතම නිෂ්පාදන

අපි ගැන

Shenze Jiamei සමූහ 1999 දී හොබෙයි පළාත් Shijiazhuang සිටි, තිර මුද්රණය සැපයුම් සහ උපකරණ වෘත්තීය නිෂ්පාදක ස්ථාපිත.
CSPIA / CSGIA / FESPA සාමාජිකයෙකු ලෙස ද, එවිට අපි හැම විටම තිරය මුද්රණ කර්මාන්තය සංවර්ධනය ගැන සැලකිලිමත් වෙනවා. ප්රධාන නිෂ්පාදන දේශීය හා විදේශීය පාරිභෝගිකයන් සඳහා හොඳම තත්ත්වයේ සහ තරඟකාරී මිල තබා ගැනීම සඳහා, තමන්ගේ ම ස්වාධීන, හා පරීක්ෂණ පද්ධතියක් තිබේ.

Inqury