វីដេអូ - ។ Shenze Jiamei សម្ភារៈរោងពុម្ពអេក្រង់ CO, Ltd